Notícies recents

12/12/2019

El desplazamiento del trabajador desde su domicilio hasta el del cliente y viceversa es tiempo de trabajo efectivo.

 Ésta es la principal conclusión de la sentencia emitida por la Audiencia Nacional, que toma como referencia la doctrina fijada por el Tribunal Supremo en el caso Tyco, sobre un asunto en el que una empresa decidió que los trabajadores empezaran su jornada de trabajo en el domicilio del primer cliente, proporcionando a los empleados furgoneta con GPS, portátil y móvil, dispositivos que debían activar desde las 7.30 horas.

12/10/2019

Ampliado el período de adaptación al nuevo régimen de clasificación de contratistas.

El Consejo de Ministros, ha aprobado un Real Decreto que tiene como finalidad fundamental ampliar el plazo para que las empresas que contratan con las Administraciones Públicas se adapten al nuevo régimen de clasificación de contratistas que se reguló en el Real Decreto 773/2015 de 28 de agosto. los datos a 30 de junio de 2019 mostraban que la mayoría de las empresas clasificadas (un 53% de los contratistas de obras y un 63% de los contratistas de servicios) no habían realizado aún esa solicitud. Ante esta situación, existía el riesgo de que, a 1 de enero de 2020, un importante número de empresas no iba a poder acceder a las licitaciones de contratos públicos por falta de clasificación adecuada. En este esquema, y para evitar ese efecto indeseado, se ha considerado necesario establecer la ampliación del periodo transitorio fijado inicialmente.

12/5/2019

Alava aclareix que la exempció en l'IRPF de les prestacions per maternitat

Alava aclareix que l'exempció en l'IRPF de les prestacions per maternitat també és aplicable a actes en via administrativa. Mitjançant la Norma Foral 10/2019, de 27 de març, de modificació de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, s'incorporava a l'ordenament tributari alaves a la doctrina legal de STS, de 3 d'octubre de 2018, recurs nª 4483/2017, amb efectes retroactius respecte als exercicis anteriors a l'iniciat l'1 de Gener de 2019 que no estaven prescrits, per l'especial transcendència que mereix la maternitat, ampliar l'exempció de les prestacions de maternitat i paternitat regulades en la legislació general de la Seguretat Social.

12/3/2019

Els tribunals estan acceptant WhatsApp com a medi de comunicació entre propietari i llogater, essent determinant el contingut dels mateixos.

La sentència de la Audiència Provincial de Barcelona on es va dir que el missatge de WhatsApp no acredita l'existència del lloguer, ja que es va enviar des d'un numero de telèfon del que no es pot acreditar la titularitat. Però s'han donat resolucions en sentit contrari, com la d'un Jutjat de primera instància de Vigo que sí va considerar acreditada l'existència d'un contracte de lloguer verbal, donat el contingut dels missatges intercanviats, a més d'enviar-se també pel mateix medi el DNI i el numero de compte per als rebuts.

11/27/2019

El titular d'un habitatge el lloga a una empresa.

El titular d'un habitatge lloga la seu habitatge a una empresa, i per tant aquesta paga la renta, però el destina  a habitatge habitual d'un dels seus treballadors podent  aplicar-se en l'IRPF la reducció del 60% en els rendiments nets. Queda clar que l'únic requisit exigit és que l'habitatge s'utilitzi com a habitatge i aquesta exigència pot quedar perfectament acreditada per els fets i el contracte de lloguer. En aquest cas, queda comprovat segons Tributs que "no ens trobem davant d'un lloguer a una societat per a utilitzar-la genèricament pels empleats", sinó  que ha quedat perfectament identificada la finalitat del lloguer: es destinarà a l'habitatge habitual del director general de l'empresa i la seva família. El canvi d'ús sense prèvia autorització per escrit del llogater serà causa de la resolució del contracte, quedant prohibit l'ús comercial, la cessió i el lloguer.

11/21/2019

Els socis d'una cooperativa, afectats per ERE

Els socis d'una cooperativa, afectats per ERE, per extinció de la cooperativa, a través d'un procés concursal. tenen dret a  acollir-se a la jubilació anticipada basada en l'acomiadament per causes econòmiques, segons estableix el Tribunal Suprem, en sentència de  17 de setembre de 2019. La ponent, la magistrada Ureste García, considera que els socis treballadors de cooperatives no estan exclosos de l'accés a la jubilació anticipada, encara que sigui més important la relació societària i en la que l'extinció de la relació es porta a terme per pròpia voluntat.

11/19/2019

L'empresa no pot exigir a una treballadora amb reducció de jornada

L'empresa no pot exigir a una treballadora amb reducció de jornada que acrediti que els avis o tercers aliens a la família no estan disponibles per a recollir els seus fills del col·legi davant d'una sol·licitud per a adaptar el seu horari. Així ho determina el Jutjat de lo Social nª1 de Mataró, en sentència de 12 de setembre de 2019, que reconeix una indemnització de 3.215 euros per l'angoixa moral de la treballadora, acreditada per la situació d'ansietat com a conseqüència directa de la denegació de la petició.

11/14/2019

La Inspecció de Treball i Seguretat Social ha informat dels primers resultats relacionats amb la obligació del registre de jornada.

Entre maig i octubre, la Inspecció de Treball i Seguretat Social ha finalitzat 5.363 expedients relacionats amb el registre de jornada i el temps de treball, un 3,9% més que al semestre anterior (novembre 2018 a abril 2019). En aquests expedients, s'han constatat 980 infraccions, un 9,8% més que en els sis mesos anteriors, el que suposa que s'han detectat infraccions en matèria de temps de treball en el 18,3% de les empreses inspeccionades. Al 2020 l'Organisme Estatal d'Inspecció de Treball i Seguretat Social tenen previst posar en marxa, en coordinació amb les Comunitats Autònomes, una campanya específica sobre el control del registre de jornada.

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per a millorar els nostres serveis segons les seves preferències de navegació. Si continua, entenem que accepta el seu ús. Pot informar-se sobre la nostra política de cookies aquí.